Izmael.eu - šperky náušnice náhrdelníky hodinky kabelky náramky prsteny bižuterie

Izmael.eu

e-shop, kde si vybere každý

00421918212326 00421949598818

info@izmael.eu

Váš nákup

0 položek

0 Kč (0€) k úhrade

Nakupte nad 750Kč (chybí Vám ještě 750Kč) a získejte dárek, nad 1500Kč navíc poštovné zdarma.

Nakupte nad 750,- Kč a získejte dárek

Nakupte nad 1500,- Kč a doprava je zdarma

Nakupte nad 3000,- Kč a získejte další dárek

Obchodní podmínky

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamační protokol) si můžete stáhnout ZDE (Slovenský jazyk)

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamační protokol) si můžete stáhnout ZDE (Český jazyk)

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamační protokol) si můžete stáhnout ZDE (Maďarský jazyk)

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamační protokol) si můžete stáhnout ZDE (Polský jazyk)

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamační protokol) si můžete stáhnout ZDE (Rumunský jazyk)

Odstoupení od kupní smlouvy (reklamační protokol) si můžete stáhnout ZDE (Německý jazyk)

Podmínky pro portál IZMAEL.EU jsou rozděleny do logických částí:

A)Všeobecné obchodní podmínky - Internetového obchodu www.izmael.eu

B) Ochrana osobních údajů - Internetového obchodu www.izmael.eu

A) Všeobecné obchodní podmínky - Internetového obchodu www.izmael.eu

I. Úvodní ustanovení a definice

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostředníctvím internetového obchodu na internetové stránce www.izmael.eu (dále také ,,Internetový obchod“), přičemž odesláním objednávky Kupujíci vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu.

2. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou neoddeliteľnou součastí kupní smlouvy a jsou záväzné pro obe zmluvní strany kúpní smlouvy.

3. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavíra prodávajíci a kupujíci, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučne prostřednictvím prostředku komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen „Kupní smlouva“).

4. Kupní smlouva se řídí predevším příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonü (dále jen „zákon“), zákonem č. 40/1964 Zb. občánský zákoník ve znění pozdějších předpisü a těmito obchodními podmínkami upravujícimi podrobnosti při jejich uzatvíraní a realizaci. Pokud kupujíci nakupuje v souvislosti s podnikatelskou činností, kupní smlouva se řídí především zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v zňení pozdějších předpisü a těmito obchodními podmínkami.

5. Prodavajícim je ETERNITY & SPARK, s.r.o., se sídlem Marček 80, 013 32 Svederník, IČO: 46 621 903, DIČ: 202 3486 212, IČ DPH: SK202 3486 212, zápis v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, vložka č. 56456/L (dále jen „Prodavajíci“), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.izmael.eu (dále jen „Stránka“) jakož i Internetového obchodu.

6. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:

 • a) kontaktní telefonní číslo: (+421) 918 212 326 (stačí prezvoniť, zavoláme Vám späť) v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 17:00 hod.
 • b) e-mail: info@izmael.eu
 • c) bankovní spojení:
  • Účet pro platbu SK(€):2300244663 / 8330 (IBAN: SK2483300000002300244663)
  • Účet pro platbu CZ(Kč):2300244663 / 2010 (IBAN: SK2483300000002300244663)
  • BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX
**Při zadávaní čísla účtu a ostatních údajü dbejte na ostražitost, protože v případe nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odeslán!

7. Prodávajíci je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícim, fakturaci zasílání služby a pod.) Prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.

8. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návšťěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupujíci”). Kupujíci uznáva elektronickou komunikaci s Prodávajícim především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace. Pokud Kupujíci nakupuje v souvislosti s podnikatelskou činností (právnická osoba), uvádí také obchodní jméno, místo podnikaní nebo sídlo, IČ a DIČ (IČ DPH).

9. Službou je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.

10. Orgánem dohledu je Slovenská obchodní inspekce (SOI)

 • Orgán dozoru
 • Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
 • Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
 • odbor technické kontroly výrobkü a ochrany spotřebitele
 • tel. č.: 041/ 7632 130
 • fax č.: 041/ 7632 139
 • e-mail: za@soi.sk

II.Informace o zboží a ceně

1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z düvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počíteče.

2. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu je konečná, včetně DPH. Cena nezahnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. Prodávajíci je platcem DPH.

3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.

III.Objednávka zboží

1. Kupujíci potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu.

2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží, zaslán potvrdzujíci email, kterým Prodávajíci potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.

3. Při potvrzení objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.

4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést dükladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.

IV. Zpüsob uzavírání kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptovaním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:

 • a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na info@izmael.eu
 • b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího,
 • c) telefonické objednávky,

2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové / telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky, ktoré kupujíci obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptovaní objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky.

3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o cene zboží a/nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno, zpüsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o Prodávajícím, případně i jiné údaje.

4. Kupní smlouvu lze měniť, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

V. Povinnosti smluvních stran

Prodávajíci se zavazuje dodat:

1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylü, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.

2.Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

3. Kupujícímu doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.

Prodávající neodpovída za:

1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce

2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v düsledku nepředvídatelných překážek.

Kupujíci se zavazuje:

1. Objednané zboží převzít zkontrolovat neporušenost obalü a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.

2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

3. Nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1.Kupujíci je oprávněn bez uvedení düvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnü ode dne převzetí zboží, pokud si prodávajíci řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 12 zák. č. 102/2014 Z.z.. Pokud splnil prodávajíci tyto informační povinnosti dodatočně, je kupujíci oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 Kalendářních dnü ode dne, kdy prodávajíci dodatočne splnil informační povinnost, nejpozději však do 12 měsícü od zahájení běhu lhüty pro odstoupení od smlouvy , lhüta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne , kdy prodávajíci splnil informační povinnost. Pokud prodávajíci neposkytl spotřebiteli pouční o právu odstoupit od smlouvy ani v dodatečné lhütě podle předchozího , lhüta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu zákonné lhüty pro odstoupení od smlouvy .

2.Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhüty Prodávajícímu nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhüty na adresu prodávajícího, která je: ETERNITY & SPARK, s.r.o, Marček 80, 013 32 Svederník, Email: info@izmael.eu. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnü ode dne odstoupení (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.)Od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. Originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím. 32 Svederník, Email: info@izmael.eu. Spo od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom

3.Odstoupení od kupní smlouvy lze u prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např.E-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce prodávajícího. Pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vüli odstoupit od smlouvy jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a popřípadě i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rohodne, že si žádá zaslat platbu za zboží na zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu platbu za zboží stejným zpüsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. p>

4.Odstoupením od smlouvy jsou si smlouvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že kupujíci již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit kompletní (včetně příslušenství a návodu). Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v düsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zaobcházení potřebného ke zjišťění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebiteľ neodpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkach, lhütě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota zboží byla snížena v düsledku nakládání se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. zboží bude poškozeno). Kupujíci odpovídá prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení se zbožím nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží bude považováno zejména použití zboží ve větší míře, než jaká je nutná k zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží. V praxi püjde zejména o běžné používání zboží během lhüty pro odstoupení od smlouvy.

5.Müžete využít formulář odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit všechny údaje. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení na internetové stránce prodávajícího. (www.izmael.eu/?page=podmínky)

6.Zboží nám nezasílejte na dobírku, kakové zboží nebude převzato.

7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, jestliže prodávajíci souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8.Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladü na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., jakož i nákladü prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnü ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

9.Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný zpüsob doručení, jak je nejlevnější běžný zpüsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný zpüsob doručení nabízen prodávajícím.

10.Zásilky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzato. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně.

11.Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..
Konkrétní:

 • zboží vyhotovený na objednávku či na zakázku (zboží zhotoveného podle zvláštních požadavkü spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele),
 • zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (potraviny, zákusky, dorty),
 • zboží uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z düvodu ochrany zdraví nebo z hygienických düvodü a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (spodní prádlo, sterilní balení a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamü, obrazových záznamü, zvukovoobrazových záznamü, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil),
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu),
 • tzv. digitální download – poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemüže ovlivnit a ke kterému müže dojít během lhüty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží, který müže být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 • přeprava zboží, nájem automobilü, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase v dohodnuté lhütě,
 • provedení naléhavých oprav údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího (to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílü potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal),
 • poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, i pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • prodej alkoholických nápojü, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemüže ovlivnit.

12.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředkü Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

13. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od kupujícího náhradu všech nákladü, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Pro účely úhrady těchto nákladü zašle Prodávající Kupujícímu na jeho emailovou adresu výzvu k úhradě těchto nákladü spolu s fakturou k úhradě. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku na účet Prodávajícího do 5 pracovních dnü od obdržení výzvy k úhradě faktury. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnýmí na území České republiky

14. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladü spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

15. Kupující, který nakupuje v rámci podnikatelské činnosti müže od kupní smlouvy odstoupit pouze ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

VII. Stornovaní objednávky

1. Kupující müže stornovat objednávku, která ještě nebyla vyřízena nejpozději v den odeslání objednávky, zaslaním žádosti na adresu info@izmael.eu. Za storno objednávky podle předchozí věty si prodávající neúčtuje žádné poplatky. V případě uhrazené kupní ceny Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu ve lhütě 14 dnü bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

2. Prodávající má právo stornovat objednávku z düvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 14 dní bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

VIII. Platební podmínky

1. Internetový obchod nabízí nasledující možnosti platby:

 • a) Dobírka - Nejčastější zpüsob platby, kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi.
 • b) Převodem/ vkladem na bankovní účet Prodávajícího - Platba prostřednictvím vkladu / převodu na bankovní účet Prodávajícího, jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.
 • c) Platba prostřednictvím Platební brány (dočasně nedostupné) - Platba provedena prostřednictvím velmi přísné zabezpečené platební brány.

2. Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusü.

3. Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.

4. Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží. Zasílány elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.

5. Zboží züstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

IX. Dodací podmínky

1. Dodací lhüta začíná běžet dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky nebo platební brány, nebo dnem přijetí platby na bankovní účet.

2. Obvyklá dostupnost zboží se müže měnit a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží.

3. Jak se nedohodlo jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží neprodleně do 2 pracovních dnü, nejpozději však do 7 pracovních dnü od provedení objednávky. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase. Dodání zboží uskutečňuje během pracovních dní od 08:00-18:00.

4. Dodací lhüty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. Neočekávané zásahy vyšší moci, sázky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit.

5. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, Prodávající informuje o tom Kuupujícího s možnostmi částečných dodávek. To platí i v případě, jestliže se v objednávce nachází jen jedno zboží.

6. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky se zbožím, zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozen. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky a s dopravcem sepsat tzv. škodní zápis.

7. Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z düvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vüči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladü na pokus o neúspěšné doručení zboží.

8. Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je Prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným zpüsobem v době před doručováním zboží.

 • Cena za dopravu prostřednictvím Slovenskej pošty – 2.75 Eur s DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím Českej pošty – 3.18 Eur s DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby pro území Slovenskej republiky– 4.49 Eur s DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby pro území Maďarska – 4.34 Eur s DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby pro území Českej republiky – 4.61 Eur s DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím služby Zásilkovna pro území Slovenskej republiky 2.25 Eur DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím služby Zásilkovna pro území Maďarska - 2.78 Eur s DPH
 • Cena za dopravu prostřednictvím služby Zásilkovna pro území Českej republiky - 2.82 Eur s DPH

X. Reklamační řád

1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese info@izmael.eu v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsícü, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti nebo přímo od Prodávajícího. Na uplatnění reklamace Kupující müže použít i tento reklamační formulář.(https://www.izmael.eu/odstupení_od_kz-SK.pdf)

2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady je Kupující povinen jasně vyfotit a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.

4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a utívání zboží během záruční doby.

5. Prodávající neodpovídá za vady zpüsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým zpüsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Prodávající určí zpüsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnü ode dne uplatnění reklamace, v odüvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnü ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhütě, která nesmí být delší než 30 dnü od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujicímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnü ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se nedohodne jinak.

7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsícü od koupě výrobku, Prodávající müže vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o.i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O zpüsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přisluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemüže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující müže místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti Zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívaní zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.

9. Pokud má Kpující právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemüže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících zpüsobü: a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění, f) odüvodněným zamítnutím reklamace zboží.

XI. Ochrana a zpracování osobních údajü

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem registrace na Internetové stránce, registrace do soutěže, odběru novinek (zasílání newsletter), vzájemného kontaktovaní (vybavení žádostí a dotazü), zpracování Cookies (včetně Google Analytics), zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem z portálu heureka.sk a uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazkü vüči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle nového zákona č. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajü a o změně některých zákonü, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace nebo vrácení zboží, nezbytnou komunikací mezi stranami.

2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat zpüsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajü ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.

3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání, PSČ, kontaktní telefonní číslo, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.

4. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním podle bodu 1. na dobu nejvýše 10 let, s výjimkou pro účely registrace, kde kupující uděluje souhlas po dobu užívání uživatelského účtu, poté maximálně po dobu 4 let a souhlas s odběrem novinek, kde kupující uděluje souhlas po dobu 5 let. Souhlas se zpracováním osobních údajü müže Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou, ústně telefonicky nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajü zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajü, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající neposkytuje nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektüm, s výjimkou přepravní služby, externí účetní firmě, státním orgánüm, Google (Cookies - Google Analytics, IP Adresa), společnosti provozující portál heureka.sk, poskytovateli platební brány, provozovatel webhostingu a bance, se kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky a plnění zákonných povinností.

6. Kupující müže požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajü nebo müže podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@izmael.eu.

7. Internetový obchod využívá cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšovat strukturu a obsah Internetové stránce.

XII. Řešení spotřebitelských sporü prostřednictvím evropské platformy

V případě, že zákazník není spokojen se zpüsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žadost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhüte do 30 dnü ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporü a o změně některých zákonü. Stejně i nároky Prodávajícího vüči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektüm na alternativní řešení spotřebitelských sporü s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektü alternativního řešení sporü vedeném Ministerstvem hospodářstva Slovenské republiky ( seznam je dostupný na stránce http://wwww.mhsr.sk/), zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektü alternativního řešení sporü se obrátí. Zákazník müže na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporü on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího

2. Neoddeliteľnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.

3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.

4. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součastí nabývají platnosti a účinnosti 25. května 2018.

5. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají učinnosti vüči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

6. Kupní smlouvu lze uzavřít v slovenském jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude düvodem k nemožnosti jejího uzavření.
B) Ochrana osobních údajü - Internetového obchodu www.izmael.eu

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Zde najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a osobní údaje.
Nejdüležitější základní informace:

 • 1. Provozovatelem této Internetové stránky je ETERNITY & SPARK, s.r.o., se sídlem Marček 80, 013 32 Svederník, IČO: 46 621 903, DIČ: 202 3486 212, IČ DPH: SK202 3486 212.
 • 2. Vždy budeme postupovat podle zákonü: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajü. Slibujeme, že při zacházení s nimi budeme vždy dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ještě více. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na sledovaný účel, na který jste vyjádřili dobrovolný souhlas se zpracováním.
 • 3. Vaše údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, aby žádný z údajü neunikl. Internetová stránka je zabezpečena protokolem SSL od světově uznávané certifikační autority (ESET SSL FILTER CA), tzn.že komunikace mezi vámi a naší Internetovou stránkou je šifrována bezpečnostním klíčem, tak aby je nemohla přečíst žádná třetí strana.
 • 4. Neukládáme údaje o platebních kartách: Uvědomujeme si, že nejcitlivější jsou údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíha výhradně na stránkách vaší banky nebo zabezpečené platební brány.
 • 5. Informace o vás nezveřejňujeme třetím stranám: vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektüm, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky a fungování naší internetové stránky. Jsou to zejména banky, státní orgány, externí účetní firma, provozovatel portálu heureka.sk, Google (Cookies – Google Analytics), provozovatel platební brány, provozovatel webhostingu a kurýrní společnosti.
 • 6. Údaje o vás müžete měnit: vaše osobní údaje müžete kdykoli změnit v uživatelském účtu. Stejně müžete kdykoliv a jednoduše podat odvolání ke zpracování vašich osobních údajü. Mimo jiné máte právo na výmaz, opravu nebo na omezení zpracování osobních údajü. Máte právo podat námitky proti zpracování nebo jeho rozsahu. Všechny tyto žádosti stačí jednoduše zaslat na náš e-mail. V takovém případě jsme však oprávněn žádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení vaší totožnosti. Oznámení o přijatých opatřeních vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti.

.....a teď něco víc
Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajü ve smyslu nového zákona č. 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajü a o změně některých zákonü (dále jen ZnOOÚ). My se tímto zákonem při používaní vašich údajü řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR. Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat zpüsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebudeme nijak obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat. Váš souhlas se zakládá výlučně na dobrovolnosti! Před nakupováním na Internetové stránce není třeba se zaregistrovat. Stačí jednoduše vyplnit základní údaje potřebné k vyřízení vaší žádosti. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internetbanking) jsou realizovány přímo na stránkach vaší banky nebo zabezpečené platební brány, která nám poskyne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo züstatek na účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné statistické informace, které nemají charakter osobních údajü a které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli) a pro účely cílení naší marketingové strategie.

Na našem servery používáme dále soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěve naší Internetové stránky a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která püvodně cookie vytvořila. Soubory „cookie“, které používáme, nepoškozují váš počítač ani jiná zařízení.

Cookie soubory Google Analytics shromažďují standardní informace o chování návštěvníkü v anonymní podobě na internetu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) jsou přenášeny do Googlu. Tato informace je pak použita k vyhodnocení návštěvníka a sestavení statistických zpráv ohledně činnosti na stránce pro nás. Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žádné třetí straně) používat statistický analytický nástroj pro sledování nebo shromažďování vašich osobních údajü na naší stránce. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty Google. Ani my a ani Google nespojí, nebo se nebude snažit spojit IP adresu s vaší identitou.

Pokud navštívíte naši Internetovou stránku a v prohlížeči je povoleno přijímaní souborü cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používaní souborü cookie. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpüsobit jejich vašim zájmüm a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Cookies si müžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohližečü je püvodně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Vypnutí některých cookies však müže mít dopad na funkčnost naší Internetové stránky.

Soubory cookies využíváme na:

 • správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušší dokončili svou objednávku
 • Google Analytics
 • zapamatování vašich přihlašovacích údajü, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlépe přizpüsobení našich stránek vašim požadavküm díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • skutečnost, zdaj ste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookie na této webové stránce
 • skutečnost, že jste již odpověděli, na prüzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím müžete vyjádřit svüj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat)

Soubory cookie používané na naší Internetové stránce lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „Session cookie“, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštevu našich stránek dlouhodobé, tzv. „Persistent cookie“, züstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud jejich ručně neodstraníte (čas ponechání souborü cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

 • a) zpracovatelüm na základě plnění smlouvy pro výkon interních procesü a postupü
 • b) bankám nebo provozovatel platební brány na základě vaší objednávky a plnění kupní smlouvy
 • c) přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktü nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
 • d) dalším poskytovatelüm služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat a zpracování emailü (např. Dotazník spokojenosti - heureka.sk, Google - Google Analytics)
 • e) třetím stranám, např. Soudem s cílem vymáhání nebo uzavření jakékoliv smlouvy s vámi
 • f) veřejným orgánem (např. polície)
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, neneseme za tyto zpracování zodpovědnost. Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajü příslušných společností a osob.

Mějte na paměti, že zpracování vašich osobních údajü bude prováděno hlavně v předsmlouvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajü je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a služby a plnění smluvního vztahu, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran Svüj souhlas však müžete také kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu uvedenou na Internetové stránce. Neprodleňe po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajú zabezpečíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajü, které byly předmětem zpracování.

V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas se zpracováním vašich dat (e-mailová adresa) pro marketingové účely (odběr novinek a akcií), současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomi, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, popřípadě do skončení doby zpracování Vašich osobních údajü, nejpozději do 5 let od udělení souhlasu. V každé e-mailové adrese najdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš e-mail vyřazen z databáze.

Vaše údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení püvodního účelu zpracování pouze v nezbytném rozsahu a v nezbytné míře pro účely statistiky, prüzkumu, návštěvnosti a obratu avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude vás možné žádným zpüsobem identifikovat.

Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajü se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vybavení a po dosažení účelu maximálně po dobu 10 let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhaní a předávání pohledávek za poskytnutou službu / zboží, pro účely vybavení podání, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Provozovatel Internetové stránky oprávněn vést evidenci osobních údajü i po zániku smluvního vztahu, které jste byli účastníkem. V případě registrace zpracováváme vaše osobní údaje po dobu užívání uživatelského účtu, poté nejvíce po dobu 4 let.

Jako dotyčná osoba müžete u nás uplatnit všechny vaše práva podle ustanovení ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajü na Úřad pro ochranu osobních údajü Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základě vaší objednávky realizované na Internetové stránce Provozovatele budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 • A. Účel zpracování osobních údajü:
  • Prodej a odeslání zboží kupujícímu (vyhotovení faktury)
  Poučení o právech dotčené osoby:
  Na základě písemné žádosti müžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajü, opis nebo omezení zpracování osobních údajü, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajü, likvidaci a výmaz osobních údajü, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona. Dále máte právo podat námitky proti zpracování osobních údajü. Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajü se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vybavení a po dosažení účelu maximálně po dobu 10 let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhaní a předávání pohledávek za poskytnutou službu / zboží, pro účely vybavení podání, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.
  Zpracovávané údaje:
  V souvislosti s prodejem a vybavením vaší objednávky zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa (adresa doručení), město, stát, PSČ, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.
 • B. Účel zpracování osobních údajü:
  • marketing (odběr novinek a akcií)
  Poučení o dobrovolnosti:
  Nejste povinni souhlas udělit a poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Poskytnutý souhlas platí do odvolání nebo po dobu čtyř let od udělení souhlasu. Dobrovolným vyplněním své e-mailové adresy se müžete přihlásit k odběru novinek a vyjádřit tak svüj souhlas se zasíláním marketingových letákü, rüzných akcí a slev na nabízené zboží a služby nebo jiných propagačních materiálü. V případě, že přestanete souhlasit se zpracováním osobních údajü – zasíláním nabídek, müže požádat provozovatele Internetové stránky na e-mailové adrese o ukončení zpracování osobních údajü, v tomto případě se váš e-mail likviduje z odběru a reklamní nabídky se již nebudou posílat případně kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě nebo na Internetové stránce. Na základě písemné žádosti müžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajü, opis nebo omezení zpracování osobních údajü, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajü, likvidaci osobních údajü, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona. Dále máte právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajü.
  Zpracovávané údaje:
  V souvislosti s marketingovým účelem zpracováváme tyto osobní údaje - email.
 • C. Účel zpracování osobních údajü:
  • Kontakt (zanechaní odkazu)
  Poučení o dobrovolnosti:
  Zasláním poptávky nebo žádosti na náš email nebo tel.číslo, který neslouží pro zpracování, müžete zanechat zprávu, žádost nebo jakýkoli dotaz v souvislosti s provozem Internetové stránky a poskytnutými službami a zbožím. Tyto údaje nejsou dále zpracovávány, jsou okamžitě po vyřízení vaší žádosti likvidovány.
  Zpracovávané údaje:
  V souvislosti s kontaktováním zpracováváme tyto osobní údaje do vybavení vaší žádosti nebo poptávky –email, tel.číslo a jméno.
 • D. Účel zpracování osobních údajü:
  • Registrace uživatele
  Poučení o dobrovolnosti:
  Objednávku zboží je možné v našem obchodě realizovat i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uloženy pouze při konkrétní objednávce po dobu nezbytnou pro zpracování objednávky, evidenci záruky a účetní evidenci. Registrace není povinná, je založena výlučně na dobrovolnosti. Registrovaní používají rüzné výhody na produkty a služby nabízené na naší Internetové stránce.
  Zpracovávané údaje:
  V souvislosti s registrací zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa (fakturační adresa), město, stát, PSČ, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.
 • E. Účel zpracování osobních údajü:
  • Zasílání dotazníkü spokojenosti s nákupem z portálu heureka.sk
  Poučení o dobrovolnosti:
  Náš internetový obchod je zapojen do programu „Ověřeno zákazníky v rámci portálu heureka.sk. Na vaši emailovou adresu po provedení objednávky bude zaslán dotazník. Provozovatel portálu bude oprávněn poskytnutou emailovou adresu použít výlučně za účelem generování dotazníkü v prřípadě nákupu na naší internetové stránce. Provozovatel portálu heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou jsme zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy odvoláte svüj souhlas vüči nám nebo přímo vüči provozovateli portálu heureka.sk zasláném v každém jednotlivém dotazníku.
  Zpracovávané údaje:
  V souvislosti se zasláním dotazníku spokojenosti s nákupem zpracováváme tyto údaje: e-mailová adresa.
 • F. Účel zpracování osobních údajü:
  • Přihlášení do soutěže (soutěž pro všechny)
  Poučení o dobrovolnosti:
  Do soutěže se müže zapojit každý. Podmínky do registrace jsou velmi jednoduché. Pro účast v naší soutěži vám stači pokud vyplníte formulář kde musíte vypsat vás email, jméno, příjmení a pokud máte zájem tak i to co byste chtěli vyhrát případně co byste uvítali v další soutěži. Následně bude na váš e-mail zaslaný link. Na link stačí jen kliknout a tím potvrdíte účast v naší soutěži. Bližší o podmínkách soutěže na tomto linku.(https://www.izmael.eu/index.php?page=sutaz)
  Zpracovávané údaje:
  V souvislosti s registrací do soutěže zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení a e-mailová adresa.